Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Eğitim

IB DİPLOMA PROGRAMI


Misyon
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, kültürler arası anlayış ve saygı vasıtasıyla daha güzel ve daha barış dolu bir dünya yaratmak için sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. 

The IB's mission

İTÜ Ekrem Elginkan Lisesi IB Öğrencileri
- Sorgulama ve bağımsız araştırma yeteneğine sahip, 

- Geniş kapsamlı ve alanlarına göre dengeli dağıtılmış konuları anlayabilen, bilgili, karmaşık sorunların   

   farkına vararak, mantıklı ve ahlaki kararları üstünlük kullanarak uygulayabilen, 

- Doğruluk anlayışının yanı sıra akademik dürüstlük konusuna da önem veren ilke sahibi, 

- Kendi kültürlerini anlayarak bunlara değer veren, bunun yanı sıra başka kişilerin ve toplulukların 

   değerlerine ve geleneklerini de önemseyen açık fikirli, 

- Eğitimlerini ve bireysel gelişimlerini destekleyebilmek için kendi güçlü yanlarını ve sınırlarını anlama ve 

   değerlendirme kabiliyetine sahip, 

- Topluma yapıcı katılımlarda bulunabilen, kendi ülkesine ve dünyaya duyarlı bireylerdir.

IB dersleri
IB Diploma Programı, altı temel grup dersle birlikte üç ayrı kısımdan oluşan çekirdek dersleri kapsamaktadır. 

Çekirdekte yer alan dersler ile birlikte diğer dersler grafikteki gibi gösterilmektedir.

Öğrenciler, seçtikleri altı grup ders konularını çalışırlar.  Seçilen üç ders ileri düzeyde (HL) ve toplam 240 ders saatini kapsar, diğer seçilen üç ders standart düzeyde (SL) ve toplam 150 derssaatini kapsar. 

Çekirdeğin üç kısmı – bitirme tezi (EE), bilgi kuramı (TOK) ve yaratıcılık, hareket, hizmet (CAS) alanlarını kapsayan toplumsal sorumluluk çalışmaları zorunlu ve IB DP’nin felsefesinin odağını oluşturur. 

IB ÖğrenEN Profili 

IB öğrencileri aşağıdaki kazanımlar için çabalar:

Bütün Uluslararası Bakalorya (IB) programlarının hedefi, toplumsal anlamda insan olma bilincine sahip, gezegenimizi koruma misyonunu herkesle birlikte paylaştığının farkında olan, uluslararası platformda düşünce sahibi bireyleri yetiştirerek daha iyi ve barışçıl bir dünyanın yaratılmasına yardımcı olmaktır.

IB öğrencileri aşağıdaki özelliklere sahip olmaya çalışırlar:

Araştırmacı bireyler olarak doğuştan sahip oldukları merak duygusunu geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yapmak için gereken yetenekleri edinirler ve öğrenme sürecinde bağımsız olarak hareket ederler. Öğrenmekten zevk duyarlar ve bu öğrenme aşkı tüm yaşamları boyunca sürer.

Bilgili bireyler olarak bölgesel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylece, geniş kapsamlı ve dengeli disiplinler vasıtasıyla derinlemesine bilgi kazanır ve bu şekilde bir anlayış geliştirirler.

Düşünen bireyler olarak eleştirel ve yaratıcı düşünce yetenekleriyle karışık sorunların farkına varıp üzerinde düşünür, mantıklı ve ahlaki kararlar alırken inisiyatif kullanırlar.

İletişim kurabilen bireyler olarak düşünceleri ve bilgiyi birden fazla dilde ve çeşitli iletişim yollarını kullanarak kendilerinden emin ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilirler. Diğer kişilerle istekle ve etkili olarak çalışırlar.

İlke sahibi bireyler olarak kişilere, gruplara ve toplumlara değer verme anlamında sağlam temellere kurulmuş bir doğruluk, adalet ve saygı anlayışının yanı sıra güvenilirlik ve dürüstlükle hareket ederler. Kendi davranışlarının ve onların yol açtığı sonuçların sorumluluğunu üstlenirler.

Açık fikirli bireyler olarak kendi kültürlerini, kişisel tarihlerini anlayarak bunlara değer verirler. Ayrıca başka kişilerin ve toplulukların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Bir soruna farklı bakış açılarından bakmaya ve onu bu şekilde değerlendirmeye alışkındırlar ve edindikleri tecrübeyle kendilerini geliştirmeye isteklidirler.

Özenli bireyler olarak başkalarının duygularına, ihtiyaçlarına kendilerini o insanların yerine koyarak şefkatle ve saygı çerçevesinde yaklaşırlar. Kendilerini başkalarının yaşamlarında ve çevrede gerçek bir değişiklik yapmaya adarlar.

Risk alan bireyler  olarak bilinmeyen ve belirsiz durumlara cesaret ve öngörü ile yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetme özgürlüğüne sahiptirler. Cesurdurlar, kendi inandıklarını dile getirirler.

Dengeli bireyler olarak kendilerinin ve başkalarının iyiliğini sağlayabilmek adına zihinsel, fiziksel ve duygusal dengenin öneminden haberleri vardır.

Düşünceli bireyler olarak kendi eğitimlerine ve yaşantılarına dikkat ederler. Eğitimlerini ve bireysel gelişimlerini destekleyebilmek için  kendi güçlü yanlarını ve sınır noktalarını anlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptirler.

Grup Dersleri

1. Grup: Dil ve Edebiyat Çalışmaları / Dil A: Edebiyat (Türkçe)

Öğrenci, 2 yıl içinde, 15 adet edebi eser okur, inceler, sözlü ve yazılı olarak yorumlar; bunların 5 tanesi, dünya yazınından belirli ölçütlere göre seçilmiş eserlerdir.

IBDP Dil A: Edebiyat dersi, öğrencilerin duygularını, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade etme yeteneklerini geliştirmelerini, edebiyat alanında sanatsal zevk kazanmalarını, edebi eserleri değerlendirirken bilimsel yöntemleri kullanabilmelerini ve eleştirel analiz yöntemiyle ele aldıkları eserler üzerinde tutarlı görüşler bildirmelerini amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda, öğrenciler hem kendi kültürlerinde hem de farklı kültürlerde üretilmiş eserleri değerlendirir ve karşılaştırır; farklı olana karşı olumlu bakış açısı geliştirerek evrensel bakışa ulaşırlar.

2. Grup: Yabancı Dil 
Yabancı Dil B: Sonradan öğrenilen yabancı dil dersleridir.(İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca vs) Okulumuzda İngilizce B yüksek düzeyde okutulmaktadır. Haftada 6 saat okutulan bu ders iki yıllık yapılandırılmıştır. Bu derste işlenecek temalardan bazıları; İlişkilerimizi Etkileyen Davranışlar ve Değerler, Sosyal ve Kültürel Farklılıklar, Değişen Zaman, Dünyamız ve Geleceğimiz’dir. Derste dünya edebiyEatlarından çeşitli örnek metinler incelenecektir. Bu metinler şiirden şarkıya, makaleden, günlük yazılarına, köşe yazılarından, mektuplara kadar değişik türleri içermektedir. Öğrenciler, bu metinleri okuyup anlayacak, sözlü veya yazılı yorumlayacak, kendi benzer metinlerini üreteceklerdir. Değişik İngilizce konuşmalar, şarkılar dinleyecek, filmler izleyeceklerdir. Öğrenciler, okuduklarını, dinlediklerini ve yazdıklarını doğru ve akıcı biçimde konuşarak paylaşacak ve yorumlayacaklardır. Programın sonunda öğrenciler, İngilizceyi, kişisel gelişimleri ve uluslararası toplumla ilişkileri açısından iki dilli bir bireyin varması gereken seviyede kullanabileceklerdir.

3. Grup: Bireyler ve Toplumlar 
Sosyal bilimler grubunda Ekonomi, Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojisi, 20. Yüzyılda Türkiye (Tarih, Coğrafya, Sosyoloji kapsamlı dersler Türkçe olarak okutulmaktadır), işletme, küresel politika dersleri bulunmaktadır.

IB sosyal bilimler dersleri, bireyleri okuyan, düşünen, yorumlayan, sorgulayan; analiz, sentez yöntemlerini kullanabilen kişiler olarak yetiştirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda öğrenciler, görsel malzemeyi kullanarak ülkemizde ve dünyada yaşanan olayları entelektüel bakış açısıyla inceleyerek neden-sonuç ilişkisi kurar.         

20. yüzyılda Türkiye dersi, 2 bölümden oluşmaktadır.

I. Yıl: XX. Yüzyıl Doğarken Türkiye, I. Dünya Savaşı ve Modern Türkiye’nin kuruluşu ile ilgili gelişmelerin siyasi nedenleri tarih dersi içerisinde verilir. I. Dünya Savaşı’nın çıkış nedenleri içerisinde yer alan ekonomik yarış, pazar arayışları ve savaş sonrasında değişen ülke sınırları coğrafya dersi içerisinde incelenir. Aynı zamanda I. Dünya Savaşı’nın sonunda ortaya çıkan gelişmelerin topluma olan etkileri sosyoloji dersi içerisinde ele alınır.  Bu program Osmanlı Devleti tarihi ile başlar. Daha sonra batılılaşma hareketleri, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yılları ele alınır. Modern Türkiye’nin kurulması aşamasında gerçekleşen Atatürk İnkılâpları üzerinde titizlikle durulur.

II. Yıl: Bu kısım I. ve II. Dünya Savaşları arasındaki küresel değişimler ve Türkiye üzerindeki etkilerini kapsar. II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin yeri ve dünya politikalarına olan etkileri üzerinde durulur. Türkiye’nin geçmişinden günümüze kadar yaşadığı, sosyo – kültürel değişimleri, coğrafi ve siyasi açıdan ele alır.

4. Grup: Fen Bilimleri 
Bu gruptaki dersler biyoloji, kimya, fizik, çevre sistemleri ve toplumlar ve sağlık bilimleri dersleridir.  Derslerin içeriğinde teorik bilgiler kadar deneysel uygulamalar da tamamlanmak zorundadır. 

IB fen bilimleri programları öğrenciye teorik kavram ve yasaları deneysel uygulamalarla kavratma fırsatı veren; fen alanındaki disiplinler arasında etkileşimi kurarak anlamayı, bilimsel düşünme süreci içinde gözlem yapma, inceleme, sorgulama ve veri toplama becerisini kazandırma, sonuçlardan değerlendirme yapabilme becerileri kazandıran bir programdır. 

5. Grup: Matematik 
Okulumuzda standart düzey matematik dersi (Mathematics SL) verilmektedir. Ders kapsamında IB iç dinamiklerine paralel olarak yorumlayan, sorgulayan, mantıklı ve yaratıcı düşünce geliştiren, teknolojinin matematikle ilişkisinin farkında olup bunu verimli bir şekilde kullanan öğrenciler yetişmesi hedeflenmektedir.

Öğrenciler, girecekleri sınavlar dışında, programın 2.senesinde genel değerlendirmede önemli bir rol tutan bir araştırma çalışması ( Math Exploration) hazırlayacaklardır. IB Math SL müfredatı MEB müfredatıyla benzerlikler taşımasının yanı sıra içeriğindeki farklı konularla da öğrencilerin üniversitede alacağı matematik dersleri için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

6. Grup: Sanat Dersleri&Seçmeli Dersler 
Görsel Sanatlar, müzik, tiyatro gibi dersler dışında  2., 3. ya da 4. gruptan başka bir ders seçmeli olarak alınabilir. 

Çekirdek Dersler

1 . Exended Essay/Bitirme Tezi (BT)  

 • Altı dersin birinden bir konu belirlenir.
 • Danışman öğretmen gözetiminde yapılır.
 • 4000 sözcükten oluşur. (dipnotları ve kaynakça hariç).
 • Biçim ve içerik, belli ölçütlere göre geliştirilir.
 • Önce danışman öğretmen, sonra ise yurt dışındaki konunun uzmanları tarafından değerlendirilir.
 • Bu çalışma 10.sınıfın 2. döneminde başlar, 11. sınıfın Haziran ayında teslim edilir.

2.  TOK/Bilgi Kuramı 

Bilgi Kuramı dersi, IB Diploma Programı eğitim felsefesinin merkezinde yer almaktadır.

 • Bu ders, IB Diploma Programı’na özgü bir derstir ve iki yıllık müfredat programına yayılacak şekilde yapılır.
 • Bilgi Kuramı,  IBDP dersleri için eleştirel düşünmeyi teşvik etmek amacı ile hazırlanmış olan bir epistemoloji dersidir.
 • Öğrenci bu derste bilginin keşfi ve yaratılışına ilişkin kişisel bir bakış açısı geliştirmeyi öğrenir.
 • Öğrencilere, bilmenin yollarını öğretir.
 • Bu derste öğrenciler, etkin olarak araştırır, sorgular, düşünür ve analiz ederler.
 • Araştırma-sorgulama, öğrencilerin farklı konuları derinlemesine inceleme ve bir cevap oluşturma alışkanlıklarını geliştirmelerine yöneliktir.
 • Bilgi Kuramı dersi sorulardan oluşmuştur ve temelde “Nasıl biliyoruz?” sorusuna yanıt aramaktadır.
 • Bilgi Kuramı dersinde bilginin çeşitli biçimlerinin kökeni ve geçerliliği incelenir.
 • Diplomayı almaya hak kazanabilmek için öğrenciler iki yıl içinde 100 saatlik Bilgi Kuramı dersi almış olmalıdırlar.
 • Bu derste öğrenciler ortalama 1500 sözcükten oluşan bir ödev ile 10 dk. lık bir sunum yapmak zorundadırlar.

3.  CAS / Yaratıcılık, Hareket, Hizmet 

CAS Nedir ?

CAS; Creativity (Yaratıcılık), Activity (Hareket) ve Service (Hizmet) kelimelerinin baş harflerinden oluşan IB diploma programının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Öğrencileri akademik çalışmalarının dışında, yaşayarak, tecrübe kazanarak eğitmeyi amaçlayan değer merkezli bir programdır.

IB felsefesinin temelinde, "bireyin bir bütün olarak eğitimi” görüşü var olduğu için, her diploma adayı öğrenci, CAS çalışmasında yer almak ve iki yıl içinde 150 saatini bu çalışmaya ayırmak zorundadır. CAS aktiviteleri planlanırken öğrencilerin her üç alan için eşit zaman ayırması beklenir.

 • Creativitiy (Yaratıcılık) :  Müzik, tiyatro, dans, bir enstrüman çalma, fotoğrafçılık gibi etkinlikler ve sanat faaliyetleri planlamasında ve dizaynında yaratıcı düşünce gerektiren, toplumsal hizmetler ve diğer aktiviteler bu kapsamdadır.
 • Activity ( Hareket ):  Sağlıklı yaşam tarzına katkıda bulunan, fiziksel aktivite içeren ve normal günlük aktivitelerin dışındaki etkinlikler ile takım ve bireysel sporlar, ağaç dikme ya da çevre temizliği gibi toplumsal hizmetler esnasında yapılan fiziksel etkinlikleri kapsar.
 • Service (Hizmet) : Toplumsal hizmet etkinlikleri CAS programının temelini oluşturur. Öğrencinin toplumdaki birey ve gruplarla etkileşimini sağlar. Burada toplum; okul, yaşanan çevre, ulusal ya da uluslararası çevre olabilir. Genellikle yardıma muhtaçlar için ve onlarla birlikte, onların yaşamını daha iyi hale getirmeyi amaçlayan, karşılıksız yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler sayesinde öğrenci; kendi kendini yönetme, başkalarının haklarına saygı gösterme, ağırbaşlılık gibi birçok değer öğrenir.

CAS Ne Değildir?

CAS olmayan  aktivitelerden  örnekler

 • IB diploma programına başlamadan önce öteden beri yapılan etkinlikler.
 • Karşılığında öğrencinin finansal ya da başka bir yoldan ödüllendirildiği aktiviteler.
 • Öğrencinin kendi aile ve akraba bireylerine karşı yaptığı görevler, yardımlar ya da hizmetler.
 • Basit, monoton, can sıkıcı işler; kütüphanede rafları düzeltmek ve düzenlemek gibi.
 • Pasif faaliyetler; müze, tiyatro, sanat merkezi ya da spor müsabakasına gitme gibi.
 • Başkalarını kendi dini inançlarına çekmek, ikna etmek gibi faaliyetler.
 • Yapılan etkinlik sonunda sadece öğrencinin kendisinin faydalanacağı iş tecrübeleri.
 • Öğrencinin performansını katılımını denetleyecek, gözlemleyecek kişilerin olmadığı aktiviteler.
 • İnsanları çeşitli gruplara bölebilecek, ayrımcılığa neden olabilecek faaliyetler.

CAS Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

 • Her öğrenci bir CAS günlüğü tutarak ve her aktivite sonunda o gün neler yaşadığını, neler öğrendiğini not edecektir. Belirli aralıklarla bu günlüğü CAS danışmanına götürerek denetleme ve geri dönüt alma çalışması yapacaklardır. Öğrencinin tuttuğu günlük yanında yaptığı aktivitenin kanıtı olarak ses ya da görüntü kayıtları, internet ortamındaki bloglarının çıktılarını sunacaktır.
 • CAS danışmanları, diploma programı boyunca her bir öğrenci için, CAS gelişim formu dolduracaktır.  Her sene belirli aralıklarla danışmanlarla yapılan mülakatlar sonunda ilerlemeler gözlemlenecektir.
 • Her CAS projesinin sonunda öğrenci, kendi kendini değerlendirme formu dolduracak ve aktivitenin sonunda neler öğrendiğini belirtecektir.
 • Diploma programının sonunda öğrenci, bu aktivitelerin sonunda neler öğrendiğini anlatan bir özet yazacaktır.
 • CAS koordinatörünün iki yıllık diploma programının sonunda yazacağı CAS tamamlama raporuyla öğrenci, CAS aktivitelerini başarıyla tamamlamış olacaktır.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat