Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Eğitim

Bölümler


YABANCI DİLLER

Yabancı diller programında dersler çok kültürlü anlayışa yönelik, öğrenci merkezli, güçlü iletişim odaklı olarak yürütülmektedir.

İkinci seçmeli yabancı dil olarak İspanyolca ve Almanca verilmektedir.

Öğrencilerimiz katıldıkları ve düzenledikleri Model Birleşmiş Milletler Konferanslarında, münazara çalışmalarında, sunumlarda İngilizceyi aktif olarak kullanarak hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadırlar. Öğrenciler dil düzeyleriyle örtüşen uluslararası dil sınavlarına girmekte ve tüm dünyada geçerliliği bulunan belgeler almaktadırlar.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Milli Eğitim Programı çerçevesinde edebî metinler aracılığıyla öğrencilerin Türk edebiyatının ve kültürünün temel niteliklerini, önemli sanatçılarını ve eserlerini tanımalarını; Türk dilinin inceliklerini keşfetmelerini; anlama, anlatma ve eleştirel düşünme becerileri ile estetik zevk düzeylerini geliştirmelerini amaçlar. 

Bu bağlamda Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, öğrencilerin; 

 • Edebiyatın doğası, işlevi, birey ve toplum için ifade ettiği anlamı kavramaları, 
 • Edebî metinler aracılığıyla Türk kültürünü ve Türkçenin inceliklerini tanımaları, 
 • Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmaları,
 • Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi seçkin örnekler üzerinden tanımaları,
 • Türk ve dünya edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri tanımaları ve benimsemeleri, 
 • Türk ve dünya edebiyatının farklı dönemlerinde yazılmış önemli eserleri yapı, tür, dil, içerik, bakış açısı gibi yönlerden değerlendirerek estetik zevk düzeylerini geliştirmeleri, 
 • Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirerek okuma alışkanlığı kazanmaları, 
 • Duygu, düşünce ve hayallerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla doğru ve etkili biçimde ifade etme becerilerini geliştirmeleri ve yazma alışkanlığı kazanmaları, 
 • Dinlediğini anlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri, 
 • İletişim araçları vasıtasıyla karşılaştıkları görsel ve işitsel metinlere karşı eleştirel bir bilinç kazanmaları yönünde çalışmalar planlar, öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilecekleri çeşitli etkinlikler düzenler.

Bununla birlikte bir IB okulu olan İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan Lisesinde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, çalışmalarını Uluslararası Bakalorya Programı ana dil dersi müfredatı kapsamında kültür, kimlik, yaratıcılık, temsil, bakış açısı, iletişim kavramlarını göz önünde bulundurarak planlamaktadır.

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Sosyal Bilimlerin temel amacı; global dünyada kültürel farklılıkları olan, demokratik bir toplumun vatandaşları olarak kamu yararına, bilgiye dayalı, mantıklı kararlar verebilme yeteneğini geliştirmek için öğrencilere yardımcı olmaktır. Ayrıca, Sosyal Bilimler derslerinde öğrencilerimize bilgiyi aktarırken aynı zamanda bilgi edinmeyi sağlayan ortamlar yaratıp onları sonuçlara götüren süreçlerin neler olduğunu göstermek en temel amacımızdır.

Bu bağlamda ele alınan temel konular şunlardır:

 • Kültür
 • Doğal Ortamlar
 • Zaman ve Toplum
 • Süreklilik ve Değişim
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 • Bireysel Gelişim ve Kimlik
 • Bireyler, Gruplar ve Kurumlar
 • Güç, Otorite ve Yönetim
 • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
 • Küresel Bağlantılar
 • Vatandaşlık İdealleri ve Uygulamaları

Hızla küreselleşen dünyamızda hangi mesleki alan seçilirse seçilsin, Sosyal Bilimler, değişmenin bilimi olarak öğrencilerin toplum değişimi ve gelişiminin çeşitli boyutlarına uyum sağlayabilmesini amaçlar. Bilgi toplumuna ulaşmadaki en önemli unsurun Sosyal Bilimler olduğuna inanıyoruz. Geçmişi, günümüzü ve geleceği aydınlatması; olmuş ve olası problemlerin çözümüne yol göstermesi açısından görülen Sosyal Bilimler Bölümü; Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarını kapsamaktadır.

Dünyayı anlama ve anlamlandırmada eğitim programlarının sürekli geliştirilmesi, gelecek nesillere daha iyi imkânlar sunmak ve öğrencilerin bilinçli vatandaşlar olarak yetiştirilmelerini sağlamak açısından son derece önemlidir. Bu açıdan, tarihe duyarlı ve tarih bilincine sahip bireyler yetiştirmek tarih dersi öğretim programın temel amaçları arasındadır. 

Coğrafya; çevremizde gördüğümüz doğal ve beşeri olayların neden oluştuğunu, çevremizi ve birbirlerini nasıl etkilediğini, nerelerde oluştuklarını inceler. Coğrafya, öğrencilerin çevrelerinde olanları anlamalarına ve insanın çevre ile etkileşimi hakkında bir anlayış geliştirmesine yardımcı olur. Yerlerin isimlerini, lokasyonlarını ve özelliklerini bilmek, coğrafyanın temelini oluşturan unsurlardır. Bu da çok büyük ve oldukça büyüleyici öğrenme alanının bir parçasıdır.

Felsefe; felsefenin temel kavramlarını, sorun ve sorularını, felsefi disiplinleri ve aralarındaki bağlantıları inceleyerek öğrencilere yeni bakış açıları kazandırmayı hedefler. Ayrıca düşünce tarihini ve filozofların düşüncelerini kronolojik bir sırayla analiz ederek ve karşılaştırarak günümüz sorunlarını ele alır. Bunun sonucunda öğrenciler felsefenin hayattaki yeri ve önemini algılar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğrencilerin; adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi değerlere sahip olmaları amaçlanmıştır. Bu çerçevede, öğrencilerin temel değerleri anlamaları, benimsemeleri, sahip oldukları değerler ile uyumlu hareket etmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Sosyal Bilimler Bölümü olarak öğrencilerimize kültürel, tarihi, coğrafi bilgi birikimi  kazandırmak için yurt içinde ve yurt dışında bilgilendirici kültür gezileri yapmaktayız. Ülkemizin önemli müzelerine yapmış olduğumuz ziyaretlerle üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ne kadar köklü bir geçmişe ve zengin bir birikime sahip olduğunu öğrencilerimize gösterme amacındayız. Ülkemizin önemli bilimsel kurumlarının düzenlemiş olduğu proje yarışmalarına öğretmenlerimizin danışmanlığında katılarak önemli başarılar kazanan öğrencilerimiz, ileriye dönük önemli tecrübeler elde etmektedirler. Ayrıca ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri daha yakından takip edebilmek için bilimsel kuruluşlar tarafından Sosyal Bilimler alanında düzenlenen seminer ve konferanslara katılan öğrencilerimiz, geleceğe daha güçlü, bilgili, birikimli hazırlanmaktadırlar.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Fen Bilimleri Bölümü; Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerini kapsamaktadır. 

Fen dersi doğası gereği öğrencilerin dünyalarını keşfetmelerine ve yeni şeyler araştırmalarına fırsat verir. Bireylerin hayatta başarılı olmaları için yaşadıkları çevrede iyi gözlem yapabilmeleri ve olan olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurmaları gerekmektedir.

Amaçlarımız:

 • Araştıran, sorgulayan, gözlem yapabilen, risk alabilen, muhakeme yapabilen, açık fikirli, iletişim kurabilen,  işbirliği yapabilen, başkalarının düşüncelerine saygılı bireyler yetiştirmek,
 • Bilimsel bilginin ve bilimsel yöntemin önemini kavratmak,
 • Bilimsel bilgiye ulaşan, analiz ve sentez yapabilen öğrenciler yetiştirmek,
 • Güncel konularda farkındalık yaratıp bu sorunlar karşısında birlikte çalışmak, 
 • Son çıkan teknolojileri takip etmektir.

Hazırlık Sınıfı Fizik/Kimya/Biyoloji Dersleri:

Lise Hazırlık sınıfında öğrencilerin İngilizce temelini güçlendirmek için uygulanan programda Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri İngilizce işlenir. Bu programda temel fen konuları işlenerek 9. sınıf Fen dersleri için gerekli İngilizce alt yapısı hazırlanır.

9, 10 ve 11. sınıf MEB Fizik/Kimya/Biyoloji Dersleri:

9, 10 ve 11. sınıf programlarında Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun zorunlu ders olarak İngilizce işlenir. Öğrenciler MEB kitaplarının ve yardımcı kaynaklarının yanı sıra zümre öğretmenleri tarafından MEB müfredatına uygun olarak İngilizce hazırlanmış kitapçıkları kullanırlar.   

10. ve 11. Sınıf IB (Uluslararası Bakalorya) Programı:

10. sınıfta IB seçen öğrenciler standart seviye Kimya dersinin yanı sıra yüksek seviye Fizik veya Biyoloji dersleri alabilirler. 

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Okulumuzda matematik dersi programı, farklı öğrenme ve öğretme stratejileri göz önünde bulundurularak öğrenci merkezli ve teknoloji kullanımı ön planda olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Hazırlık sınıfında İngilizce matematik terminolojisi ve temel matematik becerisi ile başlayan programımız, tüm seviyelerde İngilizce olarak uygulanmaktadır. 9 ve 10. sınıf düzeylerinde MEB müfredatına göre matematik dersi verilirken 11 ve 12. sınıf düzeyindeki öğrencilerimiz, ileri matematik dersi ile öğrenimlerine devam ederler. Bu programların dışında üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında destekleyici matematik çalışmalarına da yer verilmektedir. IB programını tercih eden öğrencilerimize ise 10. sınıftan itibaren mathematics analysis and approaches dersi öğretilir.

Matematik Bölümü olarak hedeflerimiz:

 • Karşılaştığı problemlere karşı sorgulayıcı yaklaşımlarla çözüm getirebilen, sistematik ve analitik düşünme becerisine sahip bireyler yetiştirmek,
 • Öğrencilerin matematiği gerçek hayatla ilişkilendirebilmelerini ve aktif bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerin, İngilizce ve Türkçe olarak matematik dilini doğru bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak,
 • Dersi görsel olarak kavratmak amacıyla teknoloji kullanımını ön planda tutmak ve öğrencinin matematiği somutlaştırabilmesini sağlamak,
 • Öğrencilerin bireysel performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar yaparak ulusal ve uluslararası girecekleri tüm sınavlarda matematik başarısı elde etmelerini sağlamaktır.
UYGULAMALI DERSLER BÖLÜMÜ

Uygulamalı Dersler Bölümü

Uygulamalı dersler çatısı altında, Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri yer almaktadır.

Müzik Dersi
Temel amacımız, ilköğretim kademelerinde edinilen temel teorik bilgileri bir üst seviyede pekiştirmek, geleneksel, çağdaş, uluslararası ve evrensel müziklerden örnekler dinleyerek ve tartışarak toplum içerisinde genel müzik bilgisi ile söz sahibi olabilecek, kaliteli olanı ayırt edebilecek, aynı zamanda yetenekleri doğrultusunda kendini müzik diliyle de ifade edebilecek bireyler yetiştirmektir. Ayrıca teknolojik yönden, bilgisayar müzik programları hakkında seviyeye uygun çalışmalar yapılarak bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Beden Eğitimi Dersleri
Öğrencilerimiz, Beden Eğitimi dersinde farklı takım (basketbol - futbol - voleybol ) ve ferdî (masa tenisi - badminton) spor branşlarında çalışmalar yaparak hem takım lideri hem de etkili bir üye olmanın anlamını keşfetme fırsatı bulurlar. Öğrencilerimize kendine güven duymaları, görev ve sorumluluk almaları konusunda yönlendirilmeler yapılır. Sporun sağlık için öneminin kavranması, takım çalışmasının öğrenilmesi, temel bilgi, beceri ve spor kültürünün alışkanlık haline getirilmesi için sporun her alanında birçok etkinlik ve faaliyetler düzenlenir. Yetenekleri doğrultusunda okul takımlarında olan sporcu öğrenciler, okullar arası yarışmalara katılması için desteklenir. 

Görsel Sanatlar Dersi
Görsel Sanatlar dersimizde öğrencilerimizin kendilerini almış oldukları sanat eğitimi ile ifade etmelerini ve edindiği kazanımları yaşamlarına aktarmalarını amaçlıyoruz. Bu anlamda öğrencilerimiz, atölyemizde plastik sanatlarda geniş bir yelpazeye sahip farklı biçimlendirme teknik ve yöntemlerini kullanabilmekte ve sanat kültürü öğrenme alanlarımızda deneyim kazanmaktadırlar.

REHBERLİK BÖLÜMÜ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümü çalışmalarını, gelişimsel rehberlik anlayışıyla sürdürür. Etkinlikler her öğrencinin birbirinden farklı olduğu ve gelişimin sürekliliği ilkesiyle planlanır. Öğrencilerin gelişimi için yaratıcı, esnek ve ölçülebilir hedef davranışlar odağında bir program oluşturulur. Öğrencinin, kendini tanıması ve gerçekleştirmesi için çalışmalar sistematik ve profesyonel hizmet bütünlüğüyle yürütülür.

Öğrencilerimiz, gelişim dönemleri dikkate alınarak; 

 • Kendini anlama ve değerlendirme,
 • Başkalarını anlama ve kabul etme,
 • Ailenin değerini anlama ve kabul etme,
 • Toplum olgusunu geliştirme,
 • Karar verme ve amaç geliştirme,
 • Kendini tehlikelerden koruma konularında desteklenir.

Öğrencilerimizin kendini gerçekleştirme sürecinde rehberlik çalışmaları üç başlık altında toplanır:

Eğitsel Rehberlik 

 • Okulu ve Çevreyi Tanıma,
 • Uyum Sağlama,
 • Akademik Takip Çalışmaları,
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri,
 • Test Çözme Teknikleri,
 • Bireysel Çalışma Programı,
 • Ders Seçimi Çalışmaları,
 • Sınav Kaygısı Çalışmaları,
 • Üniversiteye Doğru Yol Haritam,
 • Üst Öğretime Geçiş Süreçleri ve Sınavlarının Tanıtımı,

Bireysel Rehberlik 

 • Yaşam Becerileri Programı,
 • Bireysel Görüşmeler,
 • Grup Çalışmaları,

Mesleki Rehberlik 

 • Mesleki Karar Verme Programı,
 • Meslek Tanıma Gözlemi,
 • Üniversite Tanıtım Gezileri,
 • Kariyer Günü,
 • Mesleki İlgi Envanteri,
ÖLÇME DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ

Eğitim- öğretim süreci içerisinde hedeflenen akademik kazanımların beklenen seviyede olup olmadığını tespit etmek için öncelikle hedef kazanımların, geçerliliği ve güvenirliği yüksek ölçme araçları ile ölçülmesi gerekmektedir. İşte, bu süreç içerisinde Ölçme ve Değerlendirme ile hedeflenen akademik kazanımları ne miktarda gerçekleştirdiğimizi ya da gerçekleştiremediğimizi, hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangilerinde eksikliler olduğunu ve bu eksikliğin neler olduğunu ayrıca yanlış öğrenmeleri görebilmekteyiz.

Bu sayede eksik öğrenilen konuların belirlenmesinin ardından sonraki dersleri öğretmenlerimiz, bu sonuçlara göre planlamaktadır. Yanlış öğrenmeleri hızlıca tespit etmek/ düzeltmek ve daha kalıcı öğrenme sağlamak için fırsatlar elde edebilmekteyiz. Ölçme ve Değerlendirme süreci içerisinde öğrencilerimize hızlı, doğru ve etkili geri bildirimler verilmektedir. 

Okulumuzda ölçme aracı olarak kullanılan araçlardan bir tanesi de Süreç İzleme Sınavları’dır (SİS). Beş bölüm altında toplanan SİS’ler şunlardır: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Edebiyat’tır. Fen Bilimleri testleri; Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden oluşup 12. sınıf öğrencilerimiz bu alandan girmiş oldukları sınavlarda her dersi kendi içinde TYT ve AYT konuları olarak ayrıca analiz edilmektedir. Sosyal Bilimler alan sınavında ise Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve 10. sınıftan itibaren Felsefe dersleri yer almaktadır. 

Ofis saatlerinde uygulanan SİS’lerin sonuçları, aynı gün öğlen yemek molasına kadar ilan edilmektedir. Eş zamanlı olarak bu sınav sonuçlarından elde edilen madde ve test istatistiklerinden faydalanarak hazırlanan raporlar ilgili bölüm ve yöneticiler ile paylaşılmaktadır. Böylelikle sınav sonucuna göre yapılan planlamalar, alınan kararlar bir sonraki gün hayata geçirilebilmektedir.

Öğrencilerin bu sınavdan almış oldukları puan ile eksik ve yanlış öğrenmelerin konularını içeren ve “Akademik Porfolyo” diye nitelendirdiğimiz karne her yıl sonunda öğrenciler ve aileleri ile paylaşılarak yaz tatil döneminde yapacakları çalışmaları planlamaları açısından referans olarak kullanılmaktadır.

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat